Nazuna Otoi receives cock to each of the brush holes